متن اهنگ اگه عاشقی خلاف قاضی خامه که اشرار بووم قاضی: