متن آهنگ دوباره رفتم پی الکل و زهرماری سبحان رستمی :