متن اهنگ عشق جانم امام زمانم دنیا بدون تو معنایی نداره :