متن و ترجمه نوحه ترکی ای قلم سوزلرینده اثر یوخ برای امام زمان :